Bpower2

Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu Bpower2.com – Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Polityka Prywatności Serwisu bpower2.com określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu bpower2.com, zwanych „Użytkownikami”, zebranych i zarządzanych przez Bpower2 LTD i obejmuje wszystkie dane zgromadzone w bazie danych bpower2.com, zwane „Zbiorem Danych bpower2.com”.
1.2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest w szczególności ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu bpower2.com przetwarzanych w Zbiorze Danych BPower2 poprzez stworzenie i wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających zapewnić bezpieczeństwo powyższych danych.
1.3. Zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu bpower2.com, chyba że jakiekolwiek postanowienia niniejszej Polityki Prywatności stanowią inaczej.

2. Administrator Danych i Administrator Bezpieczeństwa Informacji

2.1. Administratorem Zbioru Danych Bpower2 zebranych w związku z korzystaniem z Serwisu bpower2.com jest Bpower2 LTD, Caraven House 40-44 Uxbridge Road, London, Wielka Brytania. Bpower2 LTD odpowiada za prawidłowe przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych Bpower2, włączając w to dane osobowe oraz dane pozostałe, których przetwarzanie zostało powierzone przez Bpower2 LTD innym podmiotom na podstawie stosownej umowy.
2.2. Realizacja niniejszej Polityki Prywatności należy do obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

3. Dopełnienie obowiązku informacyjnego

3.1. Bpower2 LTD informuje Użytkowników o:
3.1.1. Adresie i pełnej nazwie administratora danych Zbioru Danych BPower2 (patrz pkt. 2.1).
3.1.2. Celu zbierania ich danych osobowych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach tych danych (lub kategoriach odbiorców) (patrz pkt. 8.1);
3.1.3. Prawie Użytkowników do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania (patrz pkt. 11);
3.1.4. Dobrowolności podawania danych osobowych przez Użytkowników (patrz pkt. 5.3).
3.1.5. Informacje określone w pkt. 3.1 są przekazywane Użytkownikom w sposób jasny i zrozumiały w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych bpower2.com, jak również mogą być przekazywane w inny sposób, jaki Bpower2 LTD uzna za właściwy.

4. Cel przetwarzania danych osobowych

4.1. Bpower2 LTD przetwarza dane zgromadzone w Zbiorze Danych BPower2 w celu realizacji zobowiązań względem Użytkowników Serwisu bpower2.com wynikających z Regulaminu Serwisu bpower2.com, umów zawartych z Bpower2 LTD oraz, zgodnie z treścią zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w celach handlowych, marketingowych i promocyjnych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Bpower2 LTD przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z prawem (podstawa prawna: Art. 23 ust 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, zwanej dalej „Ustawą”).
5.2. Bpower2 LTD przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych i reklamowych na podstawie zgody na przystąpienie do Serwisu bpower2.com.
5.3. Udostępnienie przez Użytkowników danych osobowych na rzecz Bpower2 LTD następuje dobrowolnie.
5.4. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2 w drodze zapisu elektronicznego (poprzez dokonanie rejestracji na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.1) lub w inny sposób określony w Regulaminie Serwisu bpower2.com lub wskazany przez Bpower2 LTD (np. na formularzach ankiet lub podczas rozmowy telefonicznej).
5.5. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, o której mowa w pkt. 5.2, Bpower2 LTD przetwarza dane Użytkownika na podstawie Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania zobowiązań Bpower2 LTD względem takiego Użytkownika wynikających z Regulaminu Serwisu bpower2.com.
5.6. Bpower2 LTD nie przetwarza danych osobowych Użytkownika w celach innych niż wskazane w pkt. 4.1 chyba, że:
5.6.1. Bpower2 LTD będzie uprawniona na mocy Ustawy do przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innych celach bez uzyskania zgody Użytkownika,
5.6.2. Bpower2 LTD uzyska uprzednią zgodę Użytkownika, wyrażoną w odpowiedniej formie, na przetwarzania jego danych osobowych w innych celach.

6. Zbieranie i dalsze przetwarzanie danych osobowych

6.1. Bpower2 LTD przetwarza dane uzyskane od Użytkowników w wyniku przystąpienia do Serwisu bpower2.com (dane zawarte w Formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronach internetowych wskazanych w pkt. 3.2 lub przekazane Bpower2 LTD w inny sposób określony w Regulaminie Serwisu bpower2.com lub wskazany przez Bpower2 LTD);
6.2. Bpower2 LTD może używać adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu komórkowego lub innych nośników komunikacji elektronicznej Użytkownika w celu realizacji swoich zobowiązań względem Użytkowników BPower2, udzielania porad lub informowania o zmianach i nowościach w usługach świadczonych w ramach Serwisu BPower2 lub prowadzenia innej korespondencji związanej z Serwisem BPower2. Adres taki może być również, w stosunku do Użytkowników, którzy udzielili zgody, o której mowa w pkt. 5.2., wykorzystywany do przesyłania Użytkownikom informacji o charakterze promocyjnym, marketingowym i reklamowym.

7. Dokładność danych osobowych

7.1. Bpower2 LTD przetwarza dane osobowe Użytkowników o takiej treści, jakie zostały jej przekazane przez Użytkowników.
7.2. Bpower2 LTD uaktualnia dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Zbiorze Danych BPower2 w miarę ich uaktualniania przez Użytkowników.
7.3. Każdy Użytkownik powinien informować Bpower2 LTD o zmianie swoich danych osobowych, które są przetwarzane w Zbiorze Danych BPower2, na zasadach określonych w Regulaminie Serwisu bpower2.com , w celu umożliwienia Bpower2 LTD :
7.3.1. Aktualizacji danych osobowych danego Użytkownika przetwarzanych w Zbiorze Danych BPower2, oraz
7.3.2. Wywiązania się z zobowiązań Bpower2 LTD względem Użytkownika wynikających z Regulaminu Serwisu bpower2.com.

8. Zasady przetwarzania danych osobowych

8.1. Bpower2 LTD nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych BPower2 jakimkolwiek osobom trzecim, z zastrzeżeniem, że dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Partnerów w celach marketingowych, mogą być udostępnione Partnerom Serwisu BPower2 zgodnie z zapisem pkt. 4.1.
8.2. Bpower2 LTD nie oddaje do używania, nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom lub osobom indywidualnym, z zastrzeżeniem, że Bpower2 LTD:
8.2.1. Może przekazać dane osobowe Użytkowników Partnerom Serwisu BPower2 na zasadach określonych w pkt. 8.1, oraz
8.2.2. Może powierzyć przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w pkt. 9.1.4. W żadnym wypadku dane osobowe nie zostaną udostępnione przez Bpower2 LTD agencjom marketingowym.
8.2.3. Bpower2 LTD może ujawnić dane osobowe przetwarzane w Zbiorze Danych BPower2, jeżeli będzie do tego zobowiązana na podstawie przepisów prawa.

9. Zabezpieczenia danych osobowych

9.1. Bpower2 LTD podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed jakimkolwiek nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem.
9.1.1. Bpower2 LTD chroni dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem ich przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, zniekształceniem lub nieupoważnionym usunięciem.
9.1.2. Bpower2 LTD chroni wszystkie dane osobowe Użytkowników niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane.
9.1.3. Stosuje się następujące środki ochrony danych osobowych:
9.1.3.1. Środki ochrony fizycznej, np. całodobowa ochrona budynku, w którym umieszczone są serwery zawierające Zbiór Danych BPower2 (m.in. przy wykorzystaniu systemu monitoringu), stosowanie zamków elektronicznych do pomieszczeń oraz systemu alarmowego;
9.1.3.2. Środki organizacyjne, np. ograniczenie dostępu do Zbioru Danych BPower2, zobowiązanie pracowników dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych do zachowania poufności, szkolenie pracowników w zakresie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
9.1.3.3. Środki w ramach oprogramowania, np. stosowanie autoryzacji dostępu do Zbioru Danych BPower2 poprzez wprowadzenie haseł, stosowanie wygaszaczy ekranów, zainstalowanie urządzeń eliminujących zakłócenia i przepięcia w sieci zasilającej oraz urządzeń podtrzymujących zasilanie w przypadku jego awarii, stosowanie zabezpieczeń przy przesyłaniu danych np. przesyłanie danych przy wykorzystaniu technologii szyfrującej, ochrona serwera, na którym znajduje się Zbiór Użytkowników Seriwsu bpower2.com od strony sieci wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu tzw. firewall, prowadzenie rejestru logowań do Zbioru Danych BPower2 .
9.1.4. W razie powierzenia przez Bpower2 LTD przetwarzania danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi zgodnie z Art. 31 Ustawy, Bpower2 LTD zobowiąże taki podmiot do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w stosownej umowie łączącej Bpower2 LTD z takim podmiotem oraz zgodnie z instrukcjami Bpower2 LTD, w tym, w zakresie ochrony danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane zastosuje wymagane prawem środki ochrony fizycznej, środki organizacyjne i środki w ramach oprogramowania mające na celu ochronę danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych BPower2.
9.1.5. Bpower2 LTD informuje swoich pracowników o polityce i procedurach ochrony danych osobowych.
9.1.6. W przypadku konieczności usunięcia danych osobowych ze Zbioru Danych BPower2, dane te będą usuwane ze szczególną starannością, w taki sposób by uchronić je przed dostępem osób nieupoważnionych oraz w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
9.1.7. Bpower2 LTD zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo będą do Zbioru Danych BPower2 wprowadzane oraz komu będą przekazywane.
9.1.8. Bpower2 LTD prowadzi ewidencję osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych BPower2. Osoby, mające dostęp do takich danych osobowych, zobowiązane są do zachowania ich w poufności, także po ustaniu zatrudnienia.
9.1.9. Bpower2 LTD nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przez operatorów stron internetowych, z którymi można połączyć się poprzez strony internetowe bpower2.com i zaleca użytkownikom swoich stron internetowych zapoznanie się z polityką ochrony danych osobowych stosowaną przez takiego operatora przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na takich stronach.
9.2. Cookies i Log Files
9.2.1. Cookies mogą być używane w niektórych strefach strony internetowej bpower2.com. Cookie to mały plik umieszczony na dysku twardym użytkownika, który śledzi nawigację strony – cookie może być przykładowo używany do przechowywania informacji dotyczących rejestracji, w taki sposób, by użytkownik nie musiał podawać ich przy każdorazowym odwiedzaniu strony.
9.2.2. W celu stworzenia statystyki użytkowników stron internetowych bpower2.com, Bpower2 LTD może rejestrować pewne informacje takie, jak np. domena czy typ przeglądarki, aby identyfikować kategorie użytkowników. Powyższe informacje w żadnym wypadku nie pozwolą na identyfikację użytkownika.

10. Uzyskiwanie informacji

10.1. Bpower2 LTD udostępnia niniejszą Politykę Prywatności Użytkownikom oraz innym zainteresowanym osobom na stronach internetowych bpower2.com , o których mowa w pkt. 3.2 lub w inny sposób.

11. Kontrola danych osobowych przez Użytkownika

11.1. Każdy Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Danych BPower2, a zwłaszcza:
11.1.1. Prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o tym, czy zbiór istnieje oraz do ustalenia administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy;
11.1.2. Prawo do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych;
11.1.3. Prawo do uzyskania informacji od kiedy jego dane osobowe są przetwarzane w zbiorze danych oraz prawo żądania podania treści tych danych w powszechnie zrozumiałej formie;
11.1.4. Prawo do uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe,
11.1.5. Prawo do uzyskania informacji o sposobie udostępniania jego danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
11.1.6. Prawo do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli takie dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
11.1.7. Prawo do wniesienia pisemnego i umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na jego szczególną sytuację, w przypadkach określonych w Ustawie,
11.1.8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w Ustawie.
11.2. Wszelkie żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 powinny być skierowane do Bpower2 LTD, na adres pocztowy lub drogą poczty elektronicznej na adres office@bpower2.com  oraz powinny identyfikować osobę występująca z pytaniem, żądaniem i sprzeciwem (tzn. należy wskazać imię, nazwisko, datę urodzenia osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz numer telefonu komórkowego).
11.3. Żądania i sprzeciwy, o których mowa w pkt. 11.1 mogą być zgłoszone przez Użytkowników w dowolny sposób, jednakże ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w Zbiorze Danych BPower2, Bpower2 LTD zaleca występowanie z żądaniami i sprzeciwami na piśmie. Zastosowanie formy pisemnej nie ma na celu ograniczenia uprawnień kontrolnych Użytkownika, ale ochronę jego danych osobowych przed nieupoważnionym udostępnieniem osobom trzecim. Umożliwienie Użytkownikowi kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych wymaga bowiem identyfikacji osoby występującej z żądaniem lub sprzeciwem oraz udokumentowania złożenia takiego żądania lub sprzeciwu.
11.4. Użytkownik może zostać obciążony niezbędnymi kosztami związanymi z dopełnieniem przez Bpower2 LTD obowiązków informacyjnych, o których mowa powyżej. W każdym przypadku Użytkownik zostanie jednak poinformowany o wysokości takich kosztów przed ich poniesieniem przez Bpower2 LTD
11.5. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji, o których mowa w pkt. 11.1 (11.1.1), (11.1.2), (11.1.3), (11.1.4) i (11.1.5), nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
11.6. Na wniosek Użytkownika, zgłoszony w sposób przewidziany w pkt. 11.2, Bpower2 LTD jest zobowiązany, w terminie do 30 dni, poinformować o przysługujących Użytkownikowi prawach na mocy Ustawy.
11.7. Bpower2 LTD ma prawo odmówić udzielenia informacji i udostępnienia danych w przypadkach przewidzianych w Ustawie.